Leaders of Japan
(State of Japan)
[To the list of countries]
[To the ZPC Homepage]

Look for biographies of the leaders (in Spanish) at CIDOB website.

Parties: Jiminto: Liberal Democratic Party (1955-) - Jiyuto: Liberal Party (1945-1948 > Minshujiyuto / 1950-1955 > Jiminto) - Kaishinto: Reformist Party (1952-1954 > Nihon Minshuto) - Kibonoto: Party of Hope (2017-2018 > Kokumin Minshuto) - Kokumin Minshuto: Democratic Party for the People (2018-2020 > Rikken Minshuto) - Komeito: Clean Government Party (1998-) - Minshinto: Democratic Party (2016-2018 > Kokumin Minshuto) - Minshujiyuto: Democratic Liberal Party (1948-1950 > Jiyuto) - Minshuto: Democratic Party of Japan (1996/1998-2016 > Minshinto) - Nihon Minshuto: Japan Democratic Party (1947-1950/1954-1955 > Jiminto) - Nihon Shakaito: Japan Socialist Party (1945-1996 > Shaminto) - Nihon Shinto: Japan New Party (1992-1994) - Rikken Minshuto: Constitutional Democratic Party of Japan (2017-) - Ryokufukai: Green Breeze Society (1947–1960) - Shaminto, or Shakai Minshuto: Social Democratic Party (1996-) - Shinseito: Japan Renewal Party (1993-1994) - Shinto Sakigake: New Frontier Party (1993-2002) - n/p: non-party


Emperor (Tenno)
Hirohito (Showa Tenno) 25 Dec 1926 - 7 Jan 1989 (†1989)  
Akihito         7 Jan 1989 - 30 Apr 2019    (*)  
Naruhito        1 May 2019 -       

(*) Akihito's posthumous name will be Heisei Tenno
Prime Ministers
Kantaro Suzuki     7 Apr 1945 - 16 Aug 1945 (†1948) military
Naruhito Kigashi-Kuni 16 Aug 1945 - 8 Oct 1945 (†1990) military
Kijuro Shidehara    8 Oct 1945 - 20 May 1946 (†1951) n/p
Shigeru Yoshida    20 May 1946 - 21 May 1947 (†1967) Jiyuto
Tetsu Katayama    21 May 1947 - 23 Feb 1948 (†1978) Nihon Shakaito
Hitoshi Ashida    23 Feb 1948 - 15 Oct 1948 (†1959) Nihon Minshuto
Shigeru Yoshida    15 Oct 1948 - 10 Dec 1954 (†1967) Minshujiyuto, Jiyuto
Ichiro Hatoyama    10 Dec 1954 - 23 Dec 1956 (†1959) Nihon Minshuto, Jiminto
Tanzan Ishibashi   23 Dec 1956 - 24 Feb 1957 (†1973) Jiminto
Nobusuke Kishi    24 Feb 1957 - 18 Jul 1960 (†1987) Jiminto
Hayato Ikeda     18 Jul 1960 - 9 Nov 1964 (†1965) Jiminto
Eisaku Sato      9 Nov 1964 - 6 Jul 1972 (†1975) Jiminto
Kakuei Tanaka     6 Jul 1972 - 9 Dec 1974 (†1993) Jiminto
Takeo Miki       9 Dec 1974 - 24 Dec 1976 (†1988) Jiminto
Takeo Fukuda     24 Dec 1976 - 7 Dec 1978 (†1995) Jiminto
Masayoshi Ohira    7 Dec 1978 - 12 Jun 1980 (†1980) Jiminto
Masayoshi Ito     12 Jun 1980 - 17 Jul 1980 (†1994) Jiminto (acting)
Zenko Suzuki     17 Jul 1980 - 26 Nov 1982 (†2004) Jiminto
Yasuhiro Nakasone   26 Nov 1982 - 6 Nov 1987 (†2019) Jiminto
Noboru Takeshita    6 Nov 1987 - 2 Jun 1989 (†2000) Jiminto
Sosuke Uno       2 Jun 1989 - 9 Aug 1989 (†1998) Jiminto
Toshiki Kaifu     9 Aug 1989 - 6 Nov 1991 (†2022) Jiminto
Kiichi Miyazawa    6 Nov 1991 - 9 Aug 1993 (†2007) Jiminto
Morihiro Hosokawa   9 Aug 1993 - 25 Apr 1994     Nihon Shinto
Tsutomu Hata     25 Apr 1994 - 29 Jun 1994 (†2017) Shinseito
Tomiichi Murayama   29 Jun 1994 - 11 Jan 1996     Nihon Shakaito
Ryutaro Hashimoto   11 Jan 1996 - 30 Jul 1998 (†2006) Jiminto
Keizo Obuchi     30 Jul 1998 - 3 Apr 2000 (†2000) Jiminto
Michio Aoki      3 Apr 2000 - 5 Apr 2000     Jiminto (acting) 
Yoshiro Mori      5 Apr 2000 - 26 Apr 2001     Jiminto
Junichiro Koizumi   26 Apr 2001 - 26 Sep 2006     Jiminto
Shinzo Abe      26 Sep 2006 - 26 Sep 2007 (†2022) Jiminto
Yasuo Fukuda     26 Sep 2007 - 24 Sep 2008     Jiminto
Taro Aso       24 Sep 2008 - 16 Sep 2009     Jiminto
Yukio Hatoyama    16 Sep 2009 - 8 Jun 2010     Minshuto
Naoto Kan       8 Jun 2010 - 2 Sep 2011     Minshuto
Yoshihiko Noda     2 Sep 2011 - 26 Dec 2012     Minshuto
Shinzo Abe      26 Dec 2012 - 16 Sep 2020 (†2022) Jiminto
Yoshihide Suga    16 Sep 2020 - 4 Oct 2021     Jiminto
Fumio Kishida     4 Oct 2021 -           Jiminto

Deputy Prime Ministers
Kijuro Shidehara   1947   (†1951) n/p
Hitoshi Ashida    1947-1948 (†1959) Nihon Minshuto
Suehiro Nishio    1948   (†1981) Nihon Shakaito
Joji Hayashi     1948-1951 (†1960) Minshujiyuto, Jiyuto
Taketora Ogata    1952-1954 (†1956) Jiyuto
Mamoru Shigemitsu  1954-1956 (†1957) Nihon Minshuto, Jiminto
Mitsujiro Ishii   1957-1958 (†1981) Jiminto
Shuji Masutani    1959-1960 (†1973) Jiminto
Takeo Miki      1972-1974 (†1988) Jiminto
Takeo Fukuda     1974-1976 (†1995) Jiminto
Masayoshi Ito    1980   (†1994) Jiminto
Shin Kanemaru    1986-1987 (†1996) Jiminto
Kiichi Miyazawa   1987-1988 (†2007) Jiminto
Michio Watanabe   1991-1993 (†1995) Jiminto
Masaharu Gotoda   1993   (†2005) Jiminto
Tsutomu Hata     1993-1994 (†2017) Shinseito
Yohei Kono      1994-1995     Jiminto
Ryutaro Hashimoto  1995-1996 (†2006) Jiminto
Wataru Kubo     1996   (†2003) Shaminto
Naoto Kan      2009-2010     Minshuto
Katsuya Okada    2012       Minshuto
Taro Aso       2012-2021     Jiminto

Speakers of the House of Representatives of the Diet
Senzo Higai     1946       Jiyuto     
Takeshi Yamazaki   1946-1947 (†1957) Jiyuto, n/p
Komakichi Matsuoka  1947-1949 (†1958) Nihon Shakaito
Kijuro Shidehara   1949-1951 (†1951) n/p
Joji Hayashi     1951-1952 (†1960) Jiyuto
Bamboko Ohno     1952-1953 (†1964) Jiyuto
Kojiro Tsutsumi   1953-1954 (†1964) Kaishinto
To Matsunaga     1954-1955 (†1968) Nihon Minshuto
Shuji Masutani    1955-1958 (†1973) Jiminto
Niro Hoshijima    1958   (†1980) Jiminto
Ryogoro Kato     1958-1960 (†1970) Jiminto
Ichiro Kiyose    1960-1963 (†1967) Jiminto
Naka Funada     1963-1965 (†1979) Jiminto
Kikuichiro Yamaguchi 1965-1966 (†1981) Jiminto
Kentaro Ayabe    1966-1967 (†1972) Jiminto
Mitsujiro Ishii   1967-1969 (†1981) Jiminto
Takechiyo Matsuda  1969-1970 (†1980) Jiminto
Naka Funada     1970-1972 (†1979) Jiminto
Umekichi Nakamura  1972-1973 (†1984) Jiminto
Shigesaburo Maeo   1974-1976 (†1981) Jiminto
Shigeru Hori     1976-1979 (†1979) Jiminto
Hirokichi Nadao   1979-1980 (†1994) Jiminto
Hajime Fukuda    1980-1983 (†1997) Jiminto
Kenji Fukunaga    1983-1985 (†1988) Jiminto
Michita Sakata    1985-1986 (†2004) Jiminto
Kenzaburo Hara    1986-1989 (†2004) Jiminto
Hajime Tamura    1989-1993     Jiminto
Yoshio Sakurauchi  1993   (†2003) Jiminto
Takako Doi      1993-1996     Nihon Shakaito
Soichiro Ito     1996-2000 (†2001) Jiminto
Tamisuke Watanuki  2000-2003     Jiminto
Yohei Kono      2003-2009     Jiminto  
Takahiro Yokomichi  2009-2012     Minshuto   
Bunmei Ibuki     2012-2014     Jiminto
Nobutaka Machimura  2014-2015     Jiminto
Tadamori Oshima   2015-       Jiminto

Ministers of Foreign Affairs
Kantaro Suzuki    1945   (†1948) military
Shigenori Togo    1945   (†1950) n/p
Mamoru Shigemitsu  1945   (†1957) n/p
Shigeru Yoshida   1945-1947 (†1967) Jiyuto
Hitoshi Ashida    1947-1948 (†1959) Nihon Minshuto
Shigeru Yoshida   1948-1954 (†1967) Minshujiyuto, Jiyuto
Mamoru Shigemitsu  1954-1956 (†1957) Jiminto
Nobusuke Kishi    1956-1957 (†1987) Jiminto
Aiichiro Fujiyama  1957-1960 (†1985) Jiminto
Zentaro Kosaka    1960-1962 (†2000) Jiminto
Masayoshi Ohira   1962-1964 (†1980) Jiminto
Etsusaburo Shiina  1964-1966 (†1979) Jiminto
Takeo Miki      1966-1968 (†1988) Jiminto
Kiichi Aichi     1968-1971 (†1973) Jiminto
Takeo Fukuda     1971-1972 (†1995) Jiminto
Masayoshi Ohira   1972-1974 (†1980) Jiminto
Toshio Kimura    1974   (†1983) Jiminto  
Kiichi Miyazawa   1974-1976 (†2007) Jiminto
Zentaro Kosaka    1976   (†2000) Jiminto
Iichiro Hatoyama   1976-1977 (†1993) Jiminto
Sunao Sonoda     1977-1979 (†1984) Jiminto
Saburo Okita     1979-1980 (†1993) Jiminto
Masayoshi Ito    1980-1981 (†1994) Jiminto
Sunao Sonoda     1981   (†1984) Jiminto
Yoshio Sakurauchi  1981-1982 (†2003) Jiminto
Shintaro Abe     1982-1986 (†1991) Jiminto
Tadashi Kuranari   1986-1987 (†1996) Jiminto
Sosuke Uno      1987-1989 (†1998) Jiminto
Hiroshi Mitsuzuka  1989   (†2004) Jiminto
Taro Nakayama    1989-1991     Jiminto 
Michio Watanabe   1991-1993 (†1995) Jiminto
Kabun Muto      1993   (†2009) Jiminto 
Tsutomu Hata     1993-1994 (†2017) Shinseito
Koji Kakizawa    1994       Jiminto
Yohei Kono      1994-1996     Jiminto
Yukihiko Ikeda    1996-1997 (†2004) Jiminto
Keizo Obuchi     1997-1998 (†2000) Jiminto
Masahiko Komura   1998-1999     Jiminto
Yohei Kono      1999-2001     Jiminto
Makiko Tanaka    2001-2002     Jiminto
Junichiro Koizumi  2002       Jiminto
Yoriko Kawaguchi   2002-2004     Jiminto 
Nobutaka Machimura  2004-2005 (†2015) Jiminto
Taro Aso       2005-2007     Jiminto
Nobutaka Machimura  2007   (†2015) Jiminto 
Masahiko Komura   2007-2008     Jiminto
Hirofumi Nakasone  2008-2009     Jiminto
Katsuya Okada    2009-2010     Minshuto
Seiji Maehara    2010-2011     Minshuto
Yukio Edano     2011       Minshuto (acting)
Takeaki Matsumoto  2011       Minshuto
Koichiro Genba    2011-2012     Minshuto
Fumio Kishida    2012-2017     Jiminto
Taro Kono      2017-2019     Jiminto
Toshimitsu Motegi  2019-2021     Jiminto
Fumio Kishida    2021       Jiminto
Yoshimasa Hayashi  2021-       Jiminto

Ministers of Finance
Juichi Tsushima   1945   (†1967) 
Keizo Shibusawa   1945-1946 (†1963) n/p
Tanzan Ishibashi   1946-1947 (†1973) Nihon Shakaito
Tetsu Katayama    1947   (†1978) Nihon Shakaito (acting)
Shotaro Yano     1947   (†1949) Nihon Minshuto
Takeo Kurusu     1947-1948 (†1966) Ryokufukai
Tokutaro Kitamura  1948   (†1968) Nihon Minshuto
Shigeru Yoshida   1948   (†1967) Minshujiyuto (acting)
Sanroku Izumiyama  1948-1949 (†1981) Minshujiyuto
Shinzo Oya      1949   (†1980) Minshujiyuto
Hayato Ikeda     1949-1952 (†1965) Minshujiyuto, Jiyuto
Tadaharu Mukai    1952-1953 (†1982) n/p
Sankuro Ogasawara  1953-1954 (†1967) Jiyuto
Hisato Ichimada   1954-1956 (†1984) n/p
Hayato Ikeda     1956-1957 (†1965) Jiminto
Hisato Ichimada   1957-1958 (†1984) n/p
Eisaku Sato     1958-1960 (†1975) Jiminto
Mikio Mizuta     1960-1962 (†1976) Jiminto
Kakuei Tanaka    1962-1965 (†1993) Jiminto
Takeo Fukuda     1965-1966 (†1995) Jiminto
Mikio Mizuta     1966-1968 (†1976) Jiminto
Takeo Fukuda     1968-1971 (†1995) Jiminto
Mikio Mizuta     1971-1972 (†1976) Jiminto
Koshiro Ueki     1972   (†1980) Jiminto
Kiichi Aichi     1972-1973 (†1973) Jiminto
Takeo Fukuda     1973-1974 (†1995) Jiminto
Masayoshi Ohira   1974-1976 (†1980) Jiminto
Hideo Bo       1976-1977 (†1990) Jiminto
Tatsuo Murayama   1977-1978 (†2010) Jiminto
Ippei Kaneko     1978-1979 (†1989) Jiminto
Noboru Takeshita   1979-1980 (†2000) Jiminto
Michio Watanabe   1980-1982 (†1995) Jiminto
Noboru Takeshita   1982-1986 (†2000) Jiminto
Kiichi Miyazawa   1986-1988 (†2007) Jiminto
Noboru Takeshita   1988   (†2000) Jiminto (acting)
Tatsuo Murayama   1988-1989 (†2010) Jiminto
Ryutaro Hashimoto  1989-1991 (†2006) Jiminto
Toshiki Kaifu    1991   (†2022) Jiminto (acting)      
Tsutomu Hata     1991-1992 (†2017) Jiminto
Yoshiro Hayashi   1992-1993 (†2017) Jiminto
Hirohisa Fujii    1993-1994 (†2022) Shinseito
Masayoshi Takemura  1994-1996     Shinto Sakigake
Wataru Kubo     1996   (†2003) Shaminto
Hiroshi Mitsuzuka  1996-1998 (†2004) Jiminto
Ryutaro Hashimoto  1998   (†2006) Jiminto (acting)
Hikaru Matsunaga   1998       Jiminto
Kiichi Miyazawa   1998-2001 (†2007) Jiminto
Masajuro Shiokawa  2001-2003 (†2015) Jiminto
Sadakazu Tanigaki  2003-2006     Jiminto
Koji Omi       2006-2007     Jiminto
Fukushiro Nukaga   2007-2008     Jiminto
Bunmei Ibuki     2008       Jiminto
Shoichi Nakagawa   2008-2009 (†2009) Jiminto       
Kaoru Yosano     2009       Jiminto
Hirohisa Fujii    2009-2010 (†2022) Minshuto
Naoto Kan      2009-2010     Minshuto
Yoshihiko Noda    2010-2011     Minshuto
Jun Azumi      2011-2012     Minshuto
Koriki Jojima    2011-2012     Minshuto
Taro Aso       2012-2021     Jiminto
Shunichi Suzuki   2021-       Jiminto

Ministers of Defence
Fumio Kyuma     2007       Jiminto 
Yuriko Koike     2007       Jiminto
Masahiko Komura   2007       Jiminto
Shigeru Ishiba    2007-2008     Jiminto
Yoshimasa Hayashi  2008       Jiminto
Yasukazu Hamada   2008-2009     Jiminto
Toshimi Kitazawa   2009-2011     Minshuto
Yasuo Ichikawa    2011-2012     Minshuto
Naoki Tanaka     2012       Minshuto
Satoshi Morimoto   2012       n/p
Itsunori Onodera   2012-2014     Jiminto
Akinori Eto     2014       Jiminto
Gen Nakatani     2014-2016     Jiminto
Tomomi Inada     2016-2017     Jiminto
Fumio Kishida    2017       Jiminto (acting)
Itsunori Onodera   2017-2018     Jiminto
Takeshi Iwaya    2018-2019     Jiminto
Taro Kono      2019-2020     Jiminto
Nobuo Kishi     2020-2022     Jiminto
Yasukazu Hamada   2022-       Jiminto

Presidents of Jiminto (LDP)
Ichiro Hatoyama   1955-1956 (†1959) 
Tanzan Ishibashi   1956-1957 (†1973) 
Nobusuke Kishi    1957-1960 (†1987) 
Hayato Ikeda     1960-1964 (†1965)
Eisaku Sato     1964-1972 (†1975)
Kakuei Tanaka    1972-1974 (†1993) 
Takeo Miki      1974-1976 (†1988) 
Takeo Fukuda     1976-1978 (†1995)
Masayoshi Ohira   1978-1980 (†1980)   
Zenko Suzuki     1980-1982 (†2004) 
Yasuhiro Nakasone  1982-1987 (†2019)    
Noboru Takeshita   1987-1989 (†2000) 
Sosuke Uno      1989   (†1998) 
Toshiki Kaifu    1989-1991 (†2022)     
Kiichi Miyazawa   1991-1993 (†2007)    
Yohei Kono      1993-1995     
Ryutaro Hashimoto  1995-1998 (†2006) 
Keizo Obuchi     1998-2000 (†2000) 
Yoshiro Mori     2000-2001    
Junichiro Koizumi  2001-2006
Shinzo Abe      2006-2007 (†2022)
Yasuo Fukuda     2007-2008
Taro Aso       2008-2009
Sadakazu Tanigaki  2009-2012
Shinzo Abe      2012-2020 (†2022)
Yoshihide Suga    2020-2021
Fumio Kishida    2021-

The Liberal Democratic Party was founded on 15 Nov 1955 as the merger of the Liberal Party (Jiyuto, founded in Aug 1945) and the Japan Democratic Party (Nihon Minshuto, founded in Mar 1947, disbanded in Feb 1952 and reborn in Nov 1954 as the development of the previously founded Reform Party or Kaishinto).
Presidents of Minshuto (DPJ) (1998-2016)
Naoto Kan      1998-1999    
Yukio Hatoyama    1999-2002     
Naoto Kan      2002-2004     
Katsuya Okada    2004-2005    
Seiji Maehara    2005-2006     
Ichiro Ozawa     2006-2009
Yukio Hatoyama    2009-2010
Naoto Kan      2010-2011      
Yoshihiko Noda    2011-2012
Banri Kaieda     2012-2014
Katsuya Okada    2014-2016

The Minshuto was formed on 27 Apr 1998 as a merger of four parties: a previous party also called Minshuto (f. 28 Sep 1996), the Good Governance Party (Minseito, f. 23 Jan 1998), the New Fraternity Party (Shinto Yuai, f. Jan 1998) and the Democratic Reform League (Minshu-Kaikaku-Rengo, f. Jan 1998). On 27 March 2016 the Minshuto merged with the Japan Innovation Party and Vision of Reform to form the Democratic Party (Minshinto), ceasing to exist.
Presidents of Minshinto (DP) (2016-2018)
Katsuya Okada    2016   (interim)
Renho Murata     2016-2017
Seiji Maehara    2017
Kohei Otsuka     2017-2018

The Minshinto was formed on 27 March 2016 as the merger of the Democratic Party of Japan (Minshuto), the Japan Innovation Party (Ishinnoto) and Vision of Reform. On 7 May 2018 the Minshinto merged with the Party of Hope (Kibonoto) to form the Democratic Party for the People (Kokumin Minshuto), ceasing to exist.


Presidents of Kokumin Minshuto (DPP) (2018-2020)
Kohei Otsuka +	 
Yuichiro Tamaki   2018
Yuichiro Tamaki   2018-2020

The Kokumin Minshuto was formed on 7 May 2018 as the merger of the Minshinto and the Kibonoto. On 11 Sep 2020 the Kokumin Minshuto merged into the Rikken Ninshuto, ceasing to exist.


Presidents of Rikken Minshuto (CDP)
Yukio Edano     2017-

Rikken Minshuto was launched on 2 Oct 2017 by splinters of the Minshinto. In September 2020 Rikken Minshuto assumed the role of a unified opposition party following its merger with the Kokumin Minshuto and adherence of independent lawmakers..

[To the list of countries] [To the ZPC Homepage]


ZPC homepage© Copyright ZPC, Roberto Ortiz de Zαrate, 1996-2022
URL of this page: http://zarate.eu/japan.htm | E-mail: zpc@zarate.eu